Let op. Deze wet is vervallen op 23 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 22 augustus 2013.

Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en op de tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gesloten overeenkomst betreffende uitbesteding theorie-examens, gedateerd 1 november 2007, nummer 53.3594;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. CBR: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
1.
Aan het hoofd van de afdeling Luchtvaartexamens van het CBR wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de artikelen 2 tot en met 12 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004.
2.
Het in het eerste lid bedoelde afdelingshoofd wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.
1.
Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ondertekend met:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,
gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:
‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht , binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Toezicht Beheereenheid
unit Juridische Zaken
Postbus 10700
2501 HS DEN HAAG’.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 ondertekend met:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,
gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:
‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;
de gronden van het verzoek.
Het verzoek om herziening kunt u richten aan:
CBR, afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 58208
1040 HE Amsterdam’.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien dit besluit in de Staatscourant wordt geplaatst na 30 december 2007, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant en werkt het terug tot en met 1 januari 2008.
2.
Dit besluit vervalt op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst betreffende uitbesteding theorie-examens, gedateerd 1 november 2007, nummer 53.3594, gesloten tussen de Staat der Nederlanden en het CBR. Daarvan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht