Let op. Deze wet is vervallen op 12 februari 2016. U leest nu de tekst die gold op 11 februari 2016.

Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/82563, houdende vaststelling van het mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens af te nemen door het CBR (Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de instemming van de gemandateerde blijkens de brief van 5 juli 2013, kenmerk CDS20130198/MHI/IFE, van de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;
CBR: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
1.
Aan de algemeen directeur van het CBR wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de artikelen 9, 11 en 12 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004.
2.
De algemeen directeur genoemd in het eerste lid wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.
1.
Een besluit als bedoeld in artikel 9 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004, wordt ondertekend met:
‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,
gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:
‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht , binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Toezicht Beheereenheid
unit Juridische Zaken
Postbus 10700
2501 HS DEN HAAG’.
2.
Een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:
‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,
gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:
‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;
de gronden van het verzoek.
Het verzoek om herziening kunt u richten aan:
CBR, divisie CCV
Afdeling Luchtvaartexamens
Postbus 1023
2280 CA Rijswijk ZH’.
3.
Een beslissing op het herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:
‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,
gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris.
Artikel 4
Het Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht