Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2011.

Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Hanzelijn en Sloelijn

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering en nadeelcompensatie Hanzelijn en Sloelijn
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de manager Grondverwerving en Juridische Zaken, de projectmanager Hanzelijn, de projectmanager Sloelijn en de voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht;
c. project Hanzelijn: uitvoering van het Tracébesluit Hanzelijn van 25 november 2003 (Stcrt. 2003, 228), het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle van 17 maart 2004 (Stcrt. 2004, 53);
d. project Sloelijn: uitvoering van het Tracébesluit Sloelijn van 27 februari 2004 (Stcrt. 2004, 40).
Artikel 2
Aan de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister de bevoegdheden uit te oefenen en de taken uit te voeren, zoals deze aan de minister op grond van artikel 20, tweede tot en met vierde lid, en elfde lid, van de Tracéwet zijn toegekend, ter realisatie van de projecten Hanzelijn en Sloelijn.
1.
De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail kan van het hem in artikel 2 van dit besluit verleende mandaat ondermandaat verlenen en de in artikel 2 van dit besluit verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 20, vierde lid, onderdelen a en d, van de Tracéwet.
2.
Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de machtiging doet de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken schriftelijk mededeling aan de minister.
1.
Aan de projectmanager Hanzelijn van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding als bedoeld in artikel 22 van het Tracébesluit Hanzelijn en artikel 21 van het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle, met uitzondering van het nemen van beslissingen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.
2.
Aan de projectmanager Sloelijn van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding als bedoeld in artikel 19 van het Tracébesluit Sloelijn, met uitzondering van het nemen van beslissingen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.
Artikel 5
Aan de Directeur Projecten van ProRail B.V. wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister te beslissen op bezwaar tegen de met toepassing van artikel 4 van dit besluit genomen besluiten.
1.
De Directeur Projecten van ProRail B.V. kan zijn mandaat en machtiging bij zijn afwezigheid laten uitoefenen door een door hem schriftelijk als zodanig aangewezen plaatsvervanger.
2.
Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid doet de Directeur Projecten van ProRail B.V. schriftelijk mededeling aan de minister.
Artikel 6a
Aan de projectmanager Hanzelijn van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op verzoeken om schadevergoeding als bedoeld in artikel 22 van het Tracébesluit Hanzelijn en artikel 21 van het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.
Artikel 6b
Aan de projectmanager Sloelijn van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op verzoeken om schadevergoeding als bedoeld in artikel 19 van het Tracébesluit Sloelijn, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten
1.
Aan de Directeur Projecten van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaren tegen met toepassing van artikel 4 genomen besluiten.
2.
Aan de Directeur Projecten van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat te beslissen op bezwaar met betrekking tot besluiten als bedoeld in de artikelen 6a en 6b.
1.
De projectmanagers Hanzelijn en Sloelijn kunnen hun mandaat en machtiging bij afwezigheid laten uitoefenen door een door hem schriftelijk als zodanig aangewezen plaatsvervanger.
2.
Van een ondermandaat als bedoeld in het eerste lid doet de betreffende projectmanager schriftelijk mededeling aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
3.
Het mandaat en het ondermandaat worden uitgeoefend met in achtneming van de instructie.
Artikel 7
De gemandateerden oefenen het hen bij dit besluit verleende mandaat en de hen bij dit besluit verleende machtiging uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie en van de door de minister per geval gegeven instructies, en is tevens van toepassing op de personen aan wie op grond van dit besluit ondermandaat is verleend dan wel een machtiging is doorgegeven.
1.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van de artikelen 2 tot en met 3 van dit besluit, dient te geschieden op briefpapier van ProRail met:
a. het briefhoofd ‘COÖRDINATOR VERGUNNINGEN HANZELIJN’, voor wat betreft het project Hanzelijn;
b. het briefhoofd ‘COÖRDINATOR VERGUNNINGEN SLOELIJN’, voor wat betreft het project Sloelijn;
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, genoemd in artikel 2 van dit besluit vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding ‘Manager Grondverwerving en Juridische Zaken’, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, bedoeld in artikel 3 van dit Besluit vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’,
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
4.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond artikel 4 van dit besluit, dient te geschieden op briefpapier van ProRail met het briefhoofd:
a. het briefhoofd ‘Hanzelijn’, voor wat betreft het project Hanzelijn;
b. het briefhoofd ‘Sloelijn’, voor wat betreft het project Sloelijn.
5.
Een document als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, genoemd in artikel 4 van dit besluit vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding ‘de projectmanager Hanzelijn’ dan wel ‘projectmanager Sloelijn’, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
6.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond artikel 5 van dit besluit, dient te geschieden op briefpapier van ProRail.
7.
Een document als bedoeld in het zesde lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, genoemd in artikel 5 van dit besluit vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding ‘Directeur Projecten van ProRail B.V. B.V.’, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering Hanzelijn en Sloelijn.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
+ Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 6b
Artikel 6c
+ Artikel 6d
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht