Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2011.

Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering SAAL

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering SAAL
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail B.V.;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Manager GJZ: Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail;
minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;
project SAAL: uitvoering van het tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad, maatregelen korte termijn, traject Hoofddorp – Diemen (Stcrt. 2010, nr. 7128);
ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht.
Artikel 2
Aan de Manager GJZ wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister de bevoegdheden uit te oefenen en de taken uit te voeren, zoals deze aan de minister op grond van artikel 20, tweede tot en met vierde lid en tiende lid, van de Tracéwet zijn toegekend, ter realisatie van het project SAAL.
1.
De Manager GJZ kan van het hem in artikel 2 verleende mandaat ondermandaat verlenen en de in dat artikel bedoelde machtiging doorgeven aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 20, vierde lid, onderdelen a en d, van de Tracéwet.
2.
Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van machtiging doet de Manager GJZ schriftelijk mededeling aan de minister.
Artikel 4
De gemandateerden oefenen het hun verleende mandaat en de hun verleende machtiging uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie en van de door de minister per geval gegeven instructies.
1.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van de artikelen 2 tot en met 3, dient te geschieden op briefpapier van ProRail met het briefhoofd ‘COÖRDINATOR VERGUNNINGEN PROJECT SAAL’.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de Manager GJZ, vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding ‘Manager Grondverwerving en Juridische Zaken’, zijn handtekening en zijn naam.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de functionaris, bedoeld in artikel 3, vermeldt aan het slot:
‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de functionaris.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging projectuitvoering SAAL.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht