Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14197159, houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer;
Besluit:
Artikel 1
Aan de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat van goedkeuring voor een vervoermiddel bestemd voor het transport van dieren als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Regeling houders van dieren.
1.
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
2.
Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
3.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het eerste lid, wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat en machtiging is verleend.
Artikel 3
Het krachtens mandaat en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 4
Het Mandaatbesluit LNV RDW wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 16 december 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht