Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging Senter

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Senter ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelezen de schriftelijke instemming van de (wnd.) algemeen directeur van Senter, de heer ir. W.J. Zwalve, van 17 maart 2004, kenmerk DXX0420945;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast .
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan, met inachtneming van artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht, van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast , voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid bedoelde mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zicht richt niet door deze functionaris in ondermandaat is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De gemandateerde oefent de op grond van dit besluit verleende bevoegdheden in elk geval uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie, onverminderd artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemeen directeur van Senter.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken