Let op. Deze wet is vervallen op 21 oktober 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 oktober 2008.

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 2007 (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2007)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 24 juli 2007 (kenmerk: ZJZ0785640);
Besluit:
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de
Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat , voorzover die besluiten betrekking hebben op het Programma MobiliteitsManagement 2007 .
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van het in artikel 1 genoemde programma namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om namens de minister van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.
5.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde en vierde lid verleende machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de algemene instructie opgenomen in de van dit besluit deel uitmakende bijlage .
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en het Programma MobiliteitsManagement 2007 .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Programma MobiliteitsManagement 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht