Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2009.

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 2008 (kenmerk ZJZ 0899292 van 13 juni 2008);
Besluit:
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water .
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.
5.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in dit artikel verleende machtigingen doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
1.
In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.
2.
In elke beslissing op bezwaar die op grond van dit besluit is genomen wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt een jaar na tijdstip van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht