Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2009.

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op de artikelen 1, onder b en 2 van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en het contract tussen;
Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu B.V. (hierna NOVEM), d.d. 16 januari 2001, kenmerk 01/0013/931/00300;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat , voorzover die besluiten betrekking hebben op de programma’s Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
5.
Met het toezicht op de naleving van de in het kader van de in het eerste lid genoemde programma’s aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:
a. de algemeen directeur;
b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;
c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;
d. de directeur van de sector Innovatie.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 1, eerste lid, genoemde programma’s, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde beslissingen op bezwaar alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.
4.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem (hierna te noemen: de gemandateerden) oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.
2.
De gemandateerden oefenen de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden uit met inachtneming van in het algemeen en per geval door de minister gegeven aanwijzingen.
3.
De gemandateerden oefenen de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden slechts uit voorzover het gaat om besluiten en handelingen die naar aard en inhoud niet van zodanig gewicht zijn dat zij behoren te worden afgedaan door de minister.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en het programma Ketenmobiliteit, met vermelding van het jaartal van het programma.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door één van de gemandateerden, vermeldt aan het slot:
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
gevolgd door de functieaanduiding,
de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De besluiten Verlening mandaat en machtiging aan NOVEM worden ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden in de Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de directeur van NOVEM.
Den Haag, 26 januari 2001
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht