Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, op artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie en op het contract tussen de Staat der Nederlanden en Novem van 20 maart 2001;
Gelezen de schriftelijke insteming van Novem, d.d. 22 mei 2002, kenmerk 02/0133/931/0030;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
a. minister:
de Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. SenterNovem:
het tijdelijke agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken;
c. algemeen directeur:
de algemeen directeur van SenterNovem.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur wordt mandaat verleend om namens de minister besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie .
2.
De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
5.
Met het toezicht op de naleving van de in het kader van de in het eerste lid genoemde regeling aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:
a. de algemeen directeur;
b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;
c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;
d. de directeur van de sector Innovatie.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur wordt mandaat verleend om namens de minister beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 2, eerste lid, genoemde subsidieregeling, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.
2.
De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.
3.
Aan de algemeen directeur wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.
4.
De algemeen directeur kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen oefenen de aan hun op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd bevat in ieder geval een verwijzing naar de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie .
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de directeur van Novem.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht