Let op. Deze wet is vervallen op 9 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 8 juli 2009.

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ?Tijdelijke subsidieregeling Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer (CTOV)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 27 juni 2008 tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van het subsidiekader voor het programma Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer (CTOV)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 13 juni 2008 (kenmerk ZJZ0899253);
Besluit:
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Justitie te beschikken op subsidieaanvragen in het kader van de tijdelijke subsidieregeling Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer (CTOV).
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorgeven aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van het in artikel 1 genoemde programma namens de Minister van Justitie beslissingen op bezwaar te nemen.
2.
De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om verweer te voeren in (hoger)beroepszaken.
5.
De algemeen directeur van SenterNovem kan de in dit artikel verleende machtigingen verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.
1.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar de tijdelijke subsidieregeling CTOV.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN JUSTITIE, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.
1.
In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Justitie, per adres SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.
2.
In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum verleend zijn.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ‘Tijdelijke subsidieregeling Cameratoezicht in het Openbaar Vervoer (CTOV)’.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 27 juni 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht