Let op. Deze wet is vervallen op 8 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 7 juni 2010.

Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening in verband met de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water (Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 1 van de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water en mede gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Dienst Uitvoering van 26 oktober 2009 (kenmerk ZJZ0918072);
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt, voor de periode op grond waarvan subsidies kunnen worden verleend op basis van de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water, mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water.
2.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorverlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen.
2.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.
3.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.
4.
Aan de algemeen directeur van Dienst Uitvoering wordt tevens machtiging verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.
5.
De algemeen directeur van Dienst Uitvoering kan de in het derde en vierde lid aan hem verleende machtigingen doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van Dienst Uitvoering oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water .
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Dienst Uitvoering.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
1.
In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Dienst Uitvoering, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.
2.
In elke beslissing op bezwaar die op grond van dit besluit is genomen wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 8346, datum inwerkingtreding 08-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht