Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2013.

Besluit mandaat keuringsdiensten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2710, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, en aan de medewerkers van KCB, BKD, Naktuinbouw en NAK (Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluit:
Artikel 12
Het hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst, het assistent- hoofd buitendienst, de coördinator planning, de planners, de rayonmanagers, de specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de assistent-specialisten kwaliteit en de inspecteurs van het KCB zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:
d. de routinematige monitoring op de aanwezigheid van schadelijke organismen op grond van artikel 3 van de Plantenziektenwet. In overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen andere werkzaamheden worden verricht.
Artikel 13
Het hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst, de rayonmanagers, de coördinator planning en de planners van het KCB zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. de vergunning voor het elektronisch aanvragen van inspecties, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
b. de mededelingen en aanzeggingen bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
c. het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
d. de toestemmingen en de aanwijzingen, bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
e. de registratie, bedoeld in artikel 17, dan wel de doorhaling van de registratie, bedoeld in artikel 19 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
f. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
i. het besluit, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voor zover betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166).
Artikel 14
Het hoofd buitendienst, het hoofd Kwalificatie en Kennisbeheer en het adjunct-hoofd buitendienst van het KCB zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.
Artikel 15
De personen van het KCB die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.
Artikel 16
Het hoofd afdeling Financiën en Personele Zaken en de administrateur van het KCB zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 12, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.
Artikel 16a
Het hoofd Kwalificatie en Kennisbeheer en het hoofd buitendienst van het KCB zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet , aangaande groenten en fruit, bananen, krenten en rozijnen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van het KCB die de bestuursdwang uitvoeren.
Artikel 17
De technisch directeur van het KCB is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 16a, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;
b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;
c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van het KCB die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.
Artikel 18
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 12 tot en met 17, luidt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Namens deze:
Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.
Artikel 19
De teamleiders, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit, de assistent-keurmeesters en de keurmeesters van de BKD zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:
e. de routinematige monitoring op de aanwezigheid van schadelijke organismen op grond van artikel 3 van de Plantenziektenwet. In overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen andere werkzaamheden worden verricht.
Artikel 20
De medewerkers van de afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. de vergunning voor het elektronisch aanvragen van inspecties, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
b. de mededelingen en aanzeggingen, bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
c. het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
d. de toestemmingen en de aanwijzingen, bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
e. de registratie, bedoeld in artikel 17, dan wel de doorhaling van de registratie, bedoeld in artikel 19 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
f. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
i. het besluit, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voor zover betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166).
Artikel 21
Het hoofd buitendienst en het hoofd keuringsbeleid & kwaliteit van de BKD zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.
Artikel 22
De personen van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.
Artikel 23
Het hoofd van de afdeling Financiën van de BKD is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 19, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.
Artikel 23a
Het hoofd buitendienst en het hoofd afdeling keuringsbeleid & kwaliteit van de BKD zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande het teeltmateriaal van bloembollen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van de BKD die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.
Artikel 24
De directeur van de BKD is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 19 tot en met 23a, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;
b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;
c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.
Artikel 25
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 19 tot en met 24, luidt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Namens deze:
Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.
Artikel 26
Het hoofd keuringen, de managers keuringen en de keurmeesters van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:
e. de routinematige monitoring op de aanwezigheid van schadelijke organismen op grond van artikel 3 van de Plantenziektenwet. In overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen andere werkzaamheden worden verricht.
Artikel 27
De inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:
de aanzegging, bedoeld in artikel 8 van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983.
Artikel 28
Het hoofd keuringen en de managers keuringen van Naktuinbouw zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. de vergunning voor het elektronisch aanvragen van inspecties, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
b. de mededelingen en aanzeggingen bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
c. het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
d. de toestemmingen en de aanwijzingen, bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
e. de registratie bedoeld in artikel 17, dan wel de doorhaling van de registratie, bedoeld in artikel 19 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
f. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
i. het besluit, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voor zover betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166).
Artikel 29
Het hoofd keuringen van Naktuinbouw is gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.
Artikel 30
De personen van Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.
Artikel 31
Het hoofd van de afdeling Financiën en Middelen van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 26, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.
Artikel 32
De directeur van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 26 tot en met 31, voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;
b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;
c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van Naktuinbouw die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.
Artikel 32a
De directeur van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van tuinbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van Naktuinbouw die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.
Artikel 32b
De secretaris van Naktuinbouw is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. de beslissingen op bezwaar, voor zover het een besluit als bedoeld in artikel 32a betreft en zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;
b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;
c. de beslissing op een verzoek tot heroverweging van op een bezwaar genomen beslissing;
d. de vergoeding van de kosten voor het voeren van een bezwaarprocedure indien het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan.
Artikel 33
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 26 tot en met 32b, luidt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Namens deze:
Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.
Artikel 34
De technisch coördinator, de teamleiders, de vakspecialisten, de controleurs, de monsternemers en de keurmeesters van de NAK zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen, stukken te ondertekenen en alle daarmee samenhangende taken uit te voeren betreffende:
e. de routinematige monitoring op de aanwezigheid van schadelijke organismen op grond van artikel 3 van de Plantenziektenwet, waaronder in ieder geval het verrichten van monitoringswerkzaamheden gericht op het traceren van wratziekte, bruin- en ringrot en het onderzoek van oppervlaktewater op bruinrot. In overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen andere werkzaamheden worden verricht.
Artikel 35
De managers, de technisch coördinator, de teamleiders en de vakspecialisten van de NAK zijn bevoegd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. de vergunning voor het elektronisch aanvragen van inspecties, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
b. de mededelingen en aanzeggingen bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
c. het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
d. de toestemmingen en de aanwijzingen, bedoeld in het Besluit bestrijding schadelijke organismen indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
e. de verklaring, bedoeld in artikel 5 en 6 van de Regeling bruin- en ringrot 2000;
f. de registratie, bedoeld in artikel 17, dan wel de doorhaling van de registratie, bedoeld in artikel 19 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
g. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
h. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;
j. het besluit, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, voor zover betrekking hebbend op de vermelding op een fytosanitair certificaat, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166).
Artikel 36
De managers van de NAK zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot toepassing van artikel 12 van de Plantenziektenwet voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 10 aangewezen persoon.
Artikel 37
De personen van de NAK die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet zijn bevoegd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het kenmerken en onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen.
Artikel 38
De managers van de NAK zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verzenden van facturen voor de verrichte inspecties, bedoeld in artikel 34, die zijn gebaseerd op de door de Minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de Plantenziektenwet.
Artikel 38a
De managers van de NAK zijn gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 93 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, aangaande het teeltmateriaal van landbouwgewassen, alsmede de hiermee samenhangende besluiten, bedoeld in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 5:10, tweede lid, 5:25, zesde lid, 5:31, 5:31a, derde lid, 5:32, eerste lid, en 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de aanwijzing van personen van de NAK die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren.
Artikel 39
De technisch directeur van de NAK is gemachtigd namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. beslissingen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 34 tot en met 38a en voor zover het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;
b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op bezwaar;
c. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;
d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
e. de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
f. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de personen van de NAK die zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 10 van de Plantenziektenwet.
Artikel 40
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 34 tot en met 39, luidt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, respectievelijk De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Namens deze:
Gevolgd door de handtekening, de naam van de functionaris en de functieaanduiding.
Artikel 41
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat keuringsdiensten.
Artikel 42
Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 augustus 2005 nr. TRCJZ/2005/1919 (Stcrt. 151) houdende machtiging aan ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, wordt ingetrokken.
Artikel 43
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1
+ Hoofdstuk 2. Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
+ Hoofdstuk 3. Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
+ Hoofdstuk 3. Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)
+ Hoofdstuk 5. Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht