Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk
De Minister van Economische Zaken,
Gezien de schriftelijke instemming van LASER van 21 augustus 2002, kenmerk TRCLSR/2002/4985 alsmede de instemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
a. minister:
de Minister van Economische Zaken;
b. LASER:
het agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
1.
De teammanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk .
2.
De teammanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister te besluiten op verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk .
1.
De unitmanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk , en om deze besluiten te verdagen.
2.
De unitmanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister besluiten te nemen op bezwaarschriften inzake verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk .
3.
De unitmanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister besluiten te nemen ten aanzien van verzoeken als bedoeld in de artikelen 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voorzover betrekking hebbende op de Subsidieregeling breedband Kenniswijk .
4.
De directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd Juridische Zaken van LASER worden gemachtigd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:
a. verweerschriften en andere stukken in gedingen, voortvloeiende uit besluiten genomen krachtens de Subsidieregeling breedband Kenniswijk ;
b. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel in gedingen, voortvloeiend uit besluiten, genomen krachtens de Subsidieregeling breedband Kenniswijk .
Artikel 4
De personen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.
1.
Een document waarin een besluit, genomen op grond van dit besluit, is vastgelegd bevat in elk geval een verwijzing naar het betrokken artikel van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2, aan het slot:
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
namens deze,
de teammanager van LASER.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3, eerste tot en met derde lid, aan het slot:
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
namens deze,
de unitmanager van LASER,
gevolgd door de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van LASER.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2002.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht