Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 20 Tracéwet (Stb. 2000, 396);
Gezien de schriftelijke instemming van de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van NS Railinfrabeheer B.V. en de directeur van NS Railinfrabeheer B.V., als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bij brief van 9 november 2000 met kenmerk CDJZ/BBI/2000-1369,
Besluit:
Artikel 1
Aan de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken van ProRail B.V., hierna te noemen de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken, wordt mandaat en machtiging verleend voor het namens de Minister van Verkeer en Waterstaat uitoefenen van de bevoegdheden en taken, zoals deze aan de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn toegekend op grond van de leden 2, 3, 4, 5 en 11 van artikel 20 Tracéwet.
Artikel 2
Het mandaat en de machtiging, als bedoeld in artikel 1 van dit Besluit, gelden uitsluitend ter uitvoering van de projecten Betuweroute en HSL-Zuid.
1.
De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken oefent het mandaat en de machtiging uit met inachtneming van de als bijlage aan dit Besluit opgenomen algemene instructie.
2.
De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken oefent het mandaat en de machtiging uit met inachtneming van in het algemeen en per geval gegeven aanwijzingen door de minister.
3.
De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken oefent het aan hem verleende mandaat respectievelijk de aan hem verleende machtiging slechts uit voor zover het gaat om besluiten en handelingen die naar aard en inhoud niet van zodanig gewicht zijn dat zij behoren te worden afgedaan door de minister.
1.
De Manager Grondverwerving en Juridische Zaken wordt toegestaan van het hem in artikel 1 van dit Besluit verleende mandaat en machtiging ondermandaat respectievelijk machtiging te verlenen aan een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionaris, met uitzondering van de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 20, vierde lid, onder b en e, Tracéwet.
2.
De functionaris aan wie ondermandaat en/of machtiging wordt verleend oefent de aan hem verleende mandaat en machtiging slechts uit voorzover het gaat om aangelegenheden die tot zijn werkterrein behoren en voorzover het besluiten en handelingen betreft die naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken.
3.
Van de verlening van ondermandaat en machtiging doet de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken schriftelijk mededeling aan de minister.
1.
Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, dient te geschieden op briefpapier van ProRail B.V. met
a. het briefhoofd 'COÖRDINATOR VERGUNNINGEN BETUWEROUTE', voor wat betreft het project Betuweroute;
b. het briefhoofd 'COÖRDINATOR VERGUNNINGEN HSL-ZUID', voor wat betreft het project HSL-Zuid.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, als bedoeld in de artikel 1 van dit Besluit vermeldt aan het slot:
'DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,'
gevolgd door de functieaanduiding 'Manager Grondverwerving en Juridische Zaken', de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door de functionaris, als bedoeld in de artikel 4, tweede lid, van dit Besluit vermeldt aan het slot:
'DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,'
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na bekendmaking ervan.
2.
Bekendmaking van dit besluit en de daarbij behorende toelichting geschiedt door
a. toezending ervan aan de Manager Grondverwerving en Juridische Zaken en de Directeur van NS Railinfrabeheer B.V., en
b. gelijktijdige plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid.
Den Haag, 17 november 2000
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht