Besluit mandaat Rijksbouwmeester
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;
b. minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
c. Rijksbouwmeester: Rijksbouwmeester, bedoeld in artikel 13 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;
d. wet: Wet op de architectentitel .
Artikel 2
Aan de Rijksbouwmeester wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot:
a. het verlenen van ontheffing wegens ‘uitzonderlijke bekwaamheid’, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder g, van de wet;
b. de aanwijzing van diploma’s, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder j, van de wet.
Artikel 3
Een document waarmee op grond van dit mandaat een besluit wordt vastgelegd vermeldt aan het slot:
‘De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de Rijksbouwmeester,’.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Rijksbouwmeester.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 11 mei 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken