Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, en 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de projectmanager Spoorzone Delft en de directeur Projecten van Prorail B.V.;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;
b. ProRail: ProRail B.V., gevestigd te Utrecht.
Artikel 2
Aan de projectmanager Spoorzone Delft van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding in het kader van de Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.
Artikel 3
Aan de projectmanager Spoorzone Delft van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op verzoeken als bedoeld in artikel 2, met uitzondering van het beslissen op bezwaar tegen voornoemde besluiten.
1.
De projectmanager Spoorzone Delft van ProRail kan van het in de artikelen 2 en 3 aan hem verleende mandaat schriftelijk ondermandaat verlenen en de in die artikelen bedoelde machtiging doorgeven aan een plaatsvervanger.
2.
Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de machtiging als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk kennis gegeven aan de minister.
Artikel 5
Bij de uitoefening van het mandaat en de machtiging neemt de projectmanager Spoorzone Delft van ProRail of de in artikel 4, eerste lid, bedoelde personen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie in acht.
Artikel 6
Aan de Directeur Projecten van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister te beslissen op bezwaar tegen de met toepassing van artikel 2 en artikel 3 genomen besluiten.
Artikel 7
Aan de Directeur Projecten van ProRail wordt mandaat en machtiging verleend om namens de minister besluiten te nemen inzake de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaar tegen de met toepassing van artikel 2 genomen besluiten.
1.
De Directeur Projecten van ProRail kan van het aan hem in artikel 6 en 7 verleende mandaat schriftelijk ondermandaat verlenen en de in die artikelen bedoelde machtiging doorgeven aan een plaatsvervanger.
2.
Van de verlening van ondermandaat en van het doorgeven van de machtiging als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk kennis gegeven aan de minister.
Artikel 9
Bij de uitoefening van zijn mandaat en machtiging neemt de Directeur Projecten van ProRail of de in artikel 8, eerste lid, bedoelde persoon de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie in acht.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht