Let op. Deze wet is vervallen op 24 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 23 maart 2015.

Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 8.9, derde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
1.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat mandaat tot het nemen van besluiten, inhoudende:
a. het verlenen van een verklaring van geen bezwaar inzake het afwijken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, en
b. het weigeren van een zodanige verklaring van geen bezwaar,
voor zover het betreft objecten als bedoeld in artikel 2.2.2 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, dan wel een grondgebruik of bestemming als bedoeld in artikel 2.2.3 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
2.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat tevens mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het ondertekenen van alle op die beslissing betrekking hebbende stukken.
3.
De inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat oefenen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid niet uit indien zij tevens het in het eerste lid bedoelde besluit hebben genomen waartegen het bezwaar zich richt.
1.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie mandaat tot het nemen van besluiten, inhoudende:
a. het verlenen van een verklaring van geen bezwaar inzake het afwijken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol , en
b. het weigeren van een zodanige verklaring van geen bezwaar,
voor zover het betreft gebouwen als bedoeld in artikel 2.2.1 van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
2.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie tevens mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het ondertekenen van alle op die beslissing betrekking hebbende stukken.
3.
De inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie oefenen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid niet uit indien zij tevens het in het eerste lid bedoelde besluit hebben genomen waartegen het bezwaar zich richt.
Artikel 3
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleent aan de inspecteur-generaal en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie mandaat tot het ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid.
Artikel 4
De inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie kan de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en 3 geheel of gedeeltelijk mandateren aan:
a. de regionale inspecteur en de plaatsvervangend regionale inspecteur van de VROM-Inspectie in de regio Noord-West, en
b. de regionale inspecteur en de plaatsvervangend regionale inspecteur van de VROM-Inspectie in de regio Zuid-West,
ieder voor zover de uitoefening van deze bevoegdheden plaatsvindt binnen hun ambtsgebied, zoals aangewezen in artikel 5, eerste lid, van het Organisatiebesluit Inspectoraat-Generaal VROM.
1.
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1, eerste lid, juncto artikel 3, en indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2, eerste lid, luidt de ondertekening:
'Conform het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor dezen:
de (plv.) inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie,' gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
2.
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening:
'Conform het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor dezen:
de (plv.) inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie,
o.l.:
de (plv.) regionale inspecteur Noord-West van de VROM-Inspectie,' of 'de (plv.) regionale inspecteur Zuid-West van de VROM-Inspectie', gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
Artikel 6
De inspecteurs-generaal of de plaatsvervangend inspecteurs-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en van de VROM-Inspectie verschaffen de ministers uit eigen beweging of op hun verzoek inlichtingen omtrent de uitoefening van het verleend mandaat.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht