Let op. Deze wet is vervallen op 17 juni 2017. U leest nu de tekst die gold op 16 juni 2017.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 maart 2014, nr. MinBuZa.2014-106796 , tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten en met inachtneming van de in de bijlage opgenomen bepalingen alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten.
2.
De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.
Artikel 2
De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van het in de bijlage genoemde tijdvak, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voor afloop van dat tijdvak.
Artikel 4
Het Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2009 , nr. DJZ/BR/1059-09, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van AgentschapNL 1 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Van dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht