Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Afvalstoffen

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 2004, nr. SAS/2004119438, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 21 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004;
Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 18 november 2004, kenmerk DJZ0428926;
Besluit:
Artikel 1
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van de besluiten respectievelijk het verrichten van de handelingen in het kader van:
a. verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190);
b. de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen ;
i. het verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen, bedoeld in artikel 10.48 Wet milieubeheer;
l. artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, voor zover betrekking hebbend op het nemen van besluiten of het verrichten van andere handelingen in het kader van vergunningen als bedoeld in artikel 10.48 van de Wet milieubeheer;
m. verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L 130), voor zover het betreft besluiten en handelingen, waarop die verordening nog van toepassing is;
n. de Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen , voor zover het betreft besluiten en handelingen, waarop die regeling nog van toepassing is.
Artikel 2
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt:
a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in artikel 1;
b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.
Artikel 3
De Algemeen directeur van Agentschap NL neemt geen besluit op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.
Artikel 4
De Algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2, luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Afvalstoffen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 november 2004
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht