Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2012.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 2004, nr. LMV2004.126670, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot de bescherming en de sanering van de bodem
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Verkeer en Waterstaat, voor zover het betreft de besluiten en handelingen, bedoeld in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit;
Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 2 december 2004 kenmerk ZJZ0429411;
Besluiten:
Artikel 1
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel A van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel C van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 4
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 4a
De Algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in onderdeel E van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 5
De Algemeen directeur van Agentschap NL wordt:
a.  mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4a, voorzover het besluit waartegen bet bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;
b.  machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a.
Artikel 6
De Algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5, ondermandaat, volmacht en/of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.
Artikel 7
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 6, luidt de ondertekening:
a. Indien wordt gehandeld namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
b. Indien mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wordt gehandeld:
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
voor dezen:
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
2.
Zo nodig in afwijking van het eerste lid worden het mandaat en de machtiging, genoemd in artikel 1, voor zover het taken betreft als bedoeld in onderdeel A, onder a, van de bijlage , pas uitgeoefend vanaf het tijdstip waarop artikel VIII van het bij koninklijke boodschap van 15 september 2004 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005) tot wet is verheven en in werking treedt.
3.
In afwijking van het eerste lid worden het mandaat en de machtiging, genoemd in artikel 1, voor zover het taken betreft als bedoeld in onderdeel A, onder b, van de bijlage , pas uitgeoefend vanaf het tijdstip waarop de aanduiding ‘Service Centrum Grond’ niet meer voorkomt in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen .
4.
Zo nodig worden in afwijking van het eerste lid het mandaat en de machtiging, genoemd in artikel 4, voor zover het taken betreft als bedoeld in onderdeel D, onder i tot en met l van de bijlage , pas uitgeoefend vanaf het tijdstip waarop de Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer in werking treedt.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem+.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 december 2004
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht