Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2013.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling aanpak zwerfafval

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 november 2007, nr. SAS/rwo/2007115961 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak zwerfafval (Besluit mandaat, volmacht en machtiging SenterNovem Subsidieregeling aanpak zwerfafval)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 9 november 2007, kenmerk ZJZ0789674;
Besluit:
Artikel 1
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten respectievelijk het verrichten van handelingen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak zwerfafval .
Artikel 2
De algemeen directeur van Agentschap NL wordt:
a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen;
b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a;
c. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld onder a.
Artikel 3
De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
De algemeen directeur Agentschap NL
(gevolgd door handtekening en naam)
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
De algemeen directeur Agentschap NL,
op last:
(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2007.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling aanpak zwerfafval.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 november 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht