Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207157, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL voor aangelegenheden betreffende ontheffingen van de jaarrekeningplicht (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:
a. de ontheffing van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van een jaarrekening, bedoeld in de artikelen 49, 58, 101, 210 en 300 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
b. de ontheffing van de verplichting tot het vermelden van gegevens betreffende deelnemingen, bedoeld in artikel 379 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c. de ontheffing van de verplichting de omzet te splitsen naar bedrijfstakken waarin de onderneming werkzaam is en naar regio van de afzet, bedoeld in artikel 380 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
d. de ontheffing van de verplichting tot opgave van de namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht betreffende de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, het hoofd van het Bureau Bestuursraad, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering en de directeur van de Auditdienst.
Artikel 3
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur van SenterNovem betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht.
Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.
Den Haag, 8 december 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht