Let op. Deze wet is vervallen op 28 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 27 maart 2014.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL (Ontwikkelingssamenwerking)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2009, nr. DJZ/BR/1059-09, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van AgentschapNL
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten en met inachtneming van de in de bijlage opgenomen bepalingen alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten.
2.
De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Uitvoering in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.
Artikel 2
De directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van het in de bijlage genoemde tijdvak, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voor afloop van dat tijdvak.
Artikel 4
Ingetrokken worden:
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 augustus 2005, nr. DAO-547/05, houdende mandaatverlening aan de directeur EVD tot uitvoering van de Azië-faciliteit voor China ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2006, nr. DJZ/BR/1134-06, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap EVD met betrekking tot subsidiëring in het kader van de Indonesiëfaciliteit ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0824/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidiëring in het kader van het Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 november 2008, nr. DJZ/BR-0825/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD en de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Fonds Mesofinanciering ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2008, nr. DDE-910a/2008, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Private Sector Investeringsprogramma ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2009, nr. DJZ/BR-0013/09, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidiëring in het kader van het Fonds Duurzame BiomassaMondiaal ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2009, nr. DJZ/BR-1186/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD en de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van het Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2009, nr. DJZ/BR/0437-09, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot toekenning van schenkingsbijdragen in het kader van de faciliteit voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) ;
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 augustus 2009, nr. HAN/2009-245, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van de VietnamFaciliteit ;
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 oktober 2009, nr. DDE-600b/2009, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van SenterNovem met betrekking tot de afgifte van een verklaring in het kader van de Regeling sociaal-ethischeprojecten2005 .
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien dit besluit na 31 december 2009 wordt geplaatst in de Staatscourant, treedt het in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2010.
Van dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht