Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2009, nr. DJZ/BR/0437-09, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot toekenning van schenkingsbijdragen in het kader van de faciliteit voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat en volmacht verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking overeenkomsten aan te gaan inzake de toekenning van schenkingsbijdragen overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009, nr. R 649, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op schenkingen die voor de vervaldatum zijn overeengekomen op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009 (Schenkingfaciliteit ORIO).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 103, datum inwerkingtreding 07-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Minister
Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht