Let op. Deze wet is vervallen op 11 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 10 april 2013.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 25 maart 2010, nr. DHC2010009205, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
In overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
Gelet op de instemming van het bestuur van de huurcommissie overeenkomstig artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. : Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ministerie: het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
b. minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
c. secretaris-generaal: de Secretaris-Generaal van het ministerie;
d. plaatsvervangend secretaris-generaal: de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie;
e. wet: de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ;
f. huurcommissie: de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet;
g. bestuur: het bestuur van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
h. voorzitter: de voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
i. plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
j. zittingsvoorzitter: een zittingsvoorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
k. zittingslid: een zittingslid van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
l. administratieve ondersteuning: de administratieve ondersteuning van de huurcommissie, bedoeld in de artikelen 3c en 3h van de wet;
m. functionaris: een functionaris van de administratieve ondersteuning;
n. afdelingshoofd: een hoofd van een afdeling of overig organisatieonderdeel van de administratieve ondersteuning, vast te stellen in een organisatiebesluit van de huurcommissie conform artikel 2, tweede lid, van dit besluit,;
o. managementassistent: een functionaris met de functie managementassistent.
1.
Aan het bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot
a. het besluiten tot aanstelling, schorsing en ontslag van functionarissen, alsmede tot het nemen van besluiten aangaande hun individuele rechtspositie, een en ander conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement dan wel het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ;
b. het nemen van functiewaarderingsbesluiten, bedoeld in de artikelen 71 en 71a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, ten aanzien van functionarissen;
c. het besluiten tot toepassing van disciplinaire maatregelen, bedoeld in de artikelen 80 tot en met 84 en de artikelen 91 en 92 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, ten aanzien van functionarissen;
d. het besluiten tot toepassing van artikel 6a en de hoofdstukken IV, V en VI van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, ten aanzien van functionarissen;
e. het besluiten tot toepassing van hardheidsclausules ten aanzien van functionarissen, toegekend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de minister, als opgenomen in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , het Algemeen Rijksambtenarenreglement en daaruit afgeleide interne regelgeving van het ministerie, en
f. het afnemen van de eed dan wel de belofte, bedoeld in artikel 51 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, van functionarissen.
2.
Aan het bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot
a. het vaststellen en het besluiten tot wijziging van de taken van de administratieve ondersteuning;
b. het besluiten tot organisatieveranderingen en het besluiten tot de uitvoering daarvan;
c. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden ten behoeve van de overleggen met de medezeggenschap van de administratieve ondersteuning, en
d. het vaststellen van regels met betrekking tot de aangelegenheden die verband houden met de bevoegdheden, in mandaat verleend krachtens de artikelen 2 en 3 en de taken van de administratieve ondersteuning ten behoeve van de huurcommissie.
1.
Aan het bestuur wordt mandaat verleend voor het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, die betrekking hebben op de taken van de huurcommissie en de werkzaamheden van de administratieve ondersteuning.
2.
Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM die verband houden met de bij dit besluit in mandaat verleende bevoegdheden.
3.
Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot de behandeling van klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, die verband houden met de in dit besluit in mandaat verleende bevoegdheden, waaronder klachten van:
a. functionarissen;
b. voormalige functionarissen die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin zij werkzaam waren in de administratieve ondersteuning;
c. zittingsvoorzitters en zittingsleden, en
d. voormalige zittingsvoorzitters en voormalige zittingsleden die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin zij deel uitmaakten van de huurcommissie.
1.
Het bestuur kan ten aanzien van de in artikel 3, eerste lid, genoemde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan afdelingshoofden en managementassistenten.
2.
Het bestuur kan voor het goedkeuren van declaraties van functionarissen, niet behorende tot de functiecategorie afdelingshoofd, ondermandaat verlenen aan afdelingshoofden.
3.
In afwijking van het eerste lid, verleent het bestuur geen ondermandaat aangaande het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de inkoop van dienstverlening op het terrein van interimmanagement, organisatieadvies, formatieadvies, beleidsadvies en communicatieadvies.
4.
De verlening van ondermandaat geschiedt schriftelijk.
Artikel 5. : Besluitvorming en uitoefening bevoegdheid
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen elkaar machtigen de in mandaat verleende bevoegdheden afzonderlijk namens het bestuur uit te oefenen.
1.
De uitoefening van mandaat geschiedt binnen de grenzen van de in de wet vastgestelde taken, de benoemingsbesluiten betreffende de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, het bestuursreglement van de huurcommissie, de ter zake geldende overige wetgeving en regelgeving en de beleidsregels van de minister ter aanzien van de uitoefening van de bij of krachtens dit besluit verleende bevoegdheden.
2.
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, geschiedt met inachtneming van:
a. de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;
b. de aan de gemandateerde toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;
c. het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2001 en de aanwijzingen van de directeur Financiële en Economische Zaken van het ministerie op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving, waaronder artikel 2 van het Besluit taak FEZ, en
d. het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen en de door de minister ter zake gestelde kaders, waaronder de kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding.
1.
Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert de minister en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.
2.
Onverminderd het eerste lid, heeft het bestuur een aan de uitoefening van de bevoegdheid voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens de secretaris-generaal betreffende de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, genoemd in artikel 2, tweede lid.
Artikel 8. : Volmacht en machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens een in dit besluit gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.
2.
Bij de ondertekening van stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de minister voorafgegaan door: namens de Staat der Nederlanden.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 maart 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Artikel 2. : Mandaat betreffende personeelsaangelegenheden en inrichting administratieve ondersteuning
Artikel 3. : Mandaat betreffende andere bevoegdheden ten aanzien van de administratieve ondersteuning
Artikel 4. : Ondermandaat
Artikel 5. : Besluitvorming en uitoefening bevoegdheid
Artikel 6. : Begrenzing van het mandaat
Artikel 7. : Informatieplicht
Artikel 8. : Volmacht en machtiging
Artikel 9. : Overige bepalingen
Artikel 10. : Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht