Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14197582, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V.;
Besluit:
Artikel 1
Aan de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 25 van de Warmtewet.
Artikel 2
Aan de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V. wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.
1.
De bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan medewerkers van CertiQ B.V.
2.
Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
3.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 4
Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht