Let op. Deze wet is vervallen op 27 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op 26 januari 2018.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR

Uitgebreide informatie
Besluit van de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van 12 juli 2011, nr. 3599432, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;
Besluit:
1.
De secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verleent de aan hem krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden aan de adviseur/procesmanager.
2.
De krachtens het eerste lid aangewezen functionaris van het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan hem zijn toevertrouwd.
Artikel 2
De aan de secretaris/directeur van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen, worden verleend aan het hoofd Communicatie, voor de onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Het hoofd Communicatie wordt volmacht en machtiging verstrekt tot het verrichten van handelingen waarmede een bedrag is gemoeid dat per geval vijfduizend euro niet te boven gaat en waarvoor financiële dekking is vanuit het prestatieplan.
2.
De functionaris zoals bedoeld in het eerste lid maakt van de aan hem verleende volmacht en machtiging uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot zijn werkterrein en naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat deze behoren te worden afgedaan door de secretaris/directeur.
3.
De bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:
a. Departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. Aanvullende procedures en instructies van de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
4.
Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.
Artikel 5
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2009 van 2 maart 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De Minister-President
Minister
Secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht