Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van 2 maart 2010, nr. 3520560, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;
Besluit:
1.
De aan de secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden worden verleend aan de plaatsvervangend secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
2.
De plaatsvervangend secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan hem zijn toevertrouwd.
Artikel 2
De aan de secretaris van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen, worden verleend aan de programmamanager, de coördinator Beheer en Financiën en het hoofd Communicatie, voor de onder hun ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
4.
Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.
Artikel 5
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De
minister-president
Minister
Secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht