Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement van 6 mei 2004, nr. 04M465124, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement van het Ministerie van Algemene Zaken Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement krachtens artikel 7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004 verleende bevoegdheden worden verleend aan het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement.
2.
Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement en
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement aan hem zijn toevertrouwd.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Aan de coördinator Servicedesk worden volmacht en machtiging verleend.
2.
De coördinator Servicedesk maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, uitgezonderd het afsluiten van mantelcontracten, voor zover die handelingen een bedrag van vijfduizend euro niet te boven gaan en er financiële dekking is vanuit het prestatieplan, en
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement aan hem zijn toevertrouwd.
3.
De coördinator Servicedesk wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over door de Secretaris-Generaal aan het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement toegewezen budgetten, voor zover die budgetten betrekking hebben op de in het vorige lid aan de coördinator Servicedesk toevertrouwde zaken.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De bevoegdheden krachtens de artikelen 1 en 2 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Aan het hoofd Documentaire Informatie Voorziening wordt bevoegheid verleend tot het nemen van besluiten over de vaststelling van archiefcodes.
2.
Het hoofd Documentaire Informatie Voorziening wordt bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentatiemanagement volmacht en machtiging verstrekt voor handelingen waarmee een bedrag is gemoeid dat per geval vijftigduizend euro niet te boven gaat en waarvoor financiële dekking is vanuit het prestatieplan.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
3.
Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van 25 september 2000, nr. 00F391995, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement 2004.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De ,
Minister-President
van Algemene Zaken ,
Minister
namens deze:
het Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
hoofd van de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht