Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van 28 april 2005, nr. 05A490273, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit van de minister-president, minister van Algemene Zaken van 25 februari 2004, nummer 03M459949, houdende mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal en diensthoofden Algemene Zaken;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken krachtens artikel 7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004 verleende bevoegdheden worden verleend aan het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services.
2.
Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services, maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken aan hem zijn toevertrouwd, zoals bureau Services.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Volmacht wordt verleend aan het hoofd bureau Beveiliging, het hoofd bureau Representatie, het hoofd Projectbureau alsmede aan de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, voorzover die passen binnen het materiële deel van het door de secretaris-generaal goedgekeurde prestatieplan van het lopende jaar, met uitzondering van het afsluiten van mantelcontracten.
2.
Volmacht wordt tevens verleend aan de medewerker Inrichting voor handelingen die het bedrag van € 500 per handeling niet overschrijden.
3.
De bevoegdheden van de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek zoals genoemd in het eerste lid worden bij afwezigheid verleend aan elkaar.
4.
De bevoegdheden van het hoofd bureau Beveiliging zoals genoemd in het eerste lid worden bij zijn afwezigheid verleend aan het plaatsvervangend hoofd bureau Beveiliging.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een functionaris aan wie een volmacht is verleend wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over de budgetten op het werkterrein waarop zijn volmacht betrekking heeft.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de functionarissen genoemd in artikel 2 wordt machtiging verleend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De bevoegdheden krachtens de artikelen 1 tot en met 4 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
3.
Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van 6 mei 2004/Nr. 04M465125 wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
Den Haag, 18 mei 2005
De van Algemene Zaken ,
Minister-President, Minister
namens deze:
het Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht