Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van 2 maart 2010, nr. 3520583, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken
Het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken,
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;
Besluit:
1.
De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken krachtens artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden worden verleend aan het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services.
2.
Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services, maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken aan hem zijn toevertrouwd, zoals bureau Services.
Artikel 2
De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken krachtens artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen, worden verleend aan het hoofd Representatie en het hoofd Services, voor de onder deze hoofden ressorterende functionarissen.
1.
Volmacht wordt verleend aan de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, voor zover die passen binnen het materiële deel van het door de secretaris-generaal goedgekeurde prestatieplan van het lopende jaar, met uitzondering van het afsluiten van mantelcontracten.
2.
Volmacht wordt tevens verleend aan de medewerker Inrichting voor handelingen die het bedrag van € 500 per handeling niet overschrijden.
3.
De bevoegdheden van de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek zoals genoemd in het eerste lid worden bij afwezigheid verleend aan elkaar.
Artikel 4
Een functionaris aan wie een volmacht is verleend wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over de budgetten op het werkterrein waarop zijn volmacht betrekking heeft.
Artikel 5
Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
4.
Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.
Artikel 7
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De
Minister-President
Minister
Hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht