Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Personeel & Organisatie 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie van 6 mei 2004, nr. 04M465127, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie van het Ministerie van Algemene Zaken Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
De aan het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004 verleende bevoegdheden worden verleend aan het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie.
2.
Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie en
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie aan hem zijn toevertrouwd.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De bevoegdheden krachtens artikel 1 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd Personeel & Organisatie.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
3.
Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van 16 december 1999, nr. 99P000419, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Personeel & Organisatie 2004.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.
De ,
Minister-President
van Algemene Zaken ,
Minister
namens deze:
het Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 2905, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.
hoofd van de Centrale Afdeling Personeel & Organisatie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht