Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2011.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de directeur Publiek en Communicatie van 9 februari 2010, nr. 3517063, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken
De directeur Dienst Publiek en Communicatie,
Gelet op artikel 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. secretaris-generaal: secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken;
b. directeur-generaal: directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst;
c. directeur: directeur Dienst Publiek en Communicatie;
d. DPC: Dienst Publiek en Communicatie;
e. manager taakgebied: degene die belast is met de leiding van een van de navolgende taakgebieden binnen de DPC: Kennis & advies, Mediainkoop, Campagnes, Vraag & antwoord en Bedrijfsvoering;
f. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;
g. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
h. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
Artikel 2
Het wijzigen, na advies van de directeur-generaal en goedkeuring van de secretaris-generaal, van de algemene voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten blijft in elk geval voorbehouden aan de directeur Dienst Publiek en Communicatie.
1.
De aan de directeur krachtens artikel 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden worden verleend aan de plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie en aan de manager Bedrijfsvoering.
2.
De plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:
a. bij afwezigheid van de directeur;
b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die aan hem door de directeur zijn toevertrouwd.
3.
De manager Bedrijfsvoering maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik bij gelijktijdige afwezigheid van de directeur en van de plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie.
1.
De manager taakgebied wordt volmacht en machtiging verstrekt tot het verrichten van handelingen die betrekking hebben op de projectuitgaven of de materiële begroting binnen de DPC voor zover dit per geval de vijftigduizend euro niet te boven gaat.
2.
De aan de manager taakgebied verleende bevoegdheden in lid 1 wordt verleend aan de plaatsvervangend manager van het betreffende taakgebied. De plaatsvervangend manager maakt van de in lid 1 genoemde bevoegdheden uitsluitend gebruik bij afwezigheid van de manager taakgebied.
3.
Een functionaris zoals bedoeld in het eerste en tweede lid maakt van de aan hem verleende volmacht en machtiging uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat deze behoren te worden afgedaan door de (plaatsvervangend) directeur.
4.
De aan de directeur krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op het gebied van het personeelsbeleid, waaronder begrepen aanstelling, schorsing en beloningen worden verleend aan de in het eerste lid genoemde manager taakgebied, voor de onder deze manager ressorterende functionarissen.
5.
De bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:
a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;
b. nadere procedures en instructies van de directeur.
1.
Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam)
(functie)
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:
(handtekening)
(naam)
(functie)
4.
Een document als bedoeld in het eerste of derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.
Artikel 6
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2004 van 11 mei 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de directeur-generaal, en de in dit besluit genoemd functionarissen.
De
Minister-President
Minister
directeur Publiek en Communicatie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht