Besluit van de Minister van Financiën van 10 december 2013, FM 2013/2174 M, directie Financiële Markten, betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft)
De Minister van Financiën,
Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 3 december 2013;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
centrale examenbank: centrale examenbank, bedoeld in artikel 11e van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
Directeur-Generaal: Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs;
informatiesysteem: informatiesysteem, bedoeld in 4:9a, eerste lid, van de wet ;
Minister: Minister van Financiën;
wet: Wet op het financieel toezicht .
Artikel 2
Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister:
a. het functionele en technische beheer over de centrale examenbank en het informatiesysteem te voeren;
b. gegevens uit het informatiesysteem te verwerken;
c. examens via de centrale examenbank af te nemen;
d. diplomarechten vast te stellen;
e. diploma’s en certificaten uit te geven;
f. examenuitslagen te bepalen;
g. examenleges te beheren.
Artikel 3
Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om gerechtelijke procedures te voeren en klachten te behandelen, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 2.
Artikel 4
De Directeur-Generaal kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen in een door hem te bepalen omvang, aan onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 en 3 van dit besluit, luidt de ondertekening:
De Minister van Financiën,
namens deze,
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht