Let op. Deze wet is vervallen op 25 november 2015. U leest nu de tekst die gold op 24 november 2015.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 15 december 2009, nr. DDS2009066456, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering)
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009;
Besluit:
Artikel 1
Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de uitvoering van:
a. het uitreiken van het inburgeringsdiploma, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet inburgering;
b. het afnemen van het centrale deel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet inburgering;
c. het afnemen van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen in de vorm van het portfolio, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet inburgering;
d. het verstrekken van leningen en het innen van schulden uit verstrekte leningen aan (gewezen) inburgeringsplichtigen, bedoeld in de artikelen 16, 17 van de Wet inburgering, en het kwijtschelden van schulden, bedoeld in artikel 4.13 van het Besluit inburgering;
e. het verstrekken van vergoedingen, bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering;
f. het verstrekken van persoonsvolgende budgetten aan inburgeraars in de opvang, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van de Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang;
g. het beheren van het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering en het verstrekken van gegevens aan het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van het Besluit inburgering;
h. het verstrekken van gegevens uit het Informatiesysteem inburgering, bedoeld in artikel 47, tweede lid, van de Wet inburgering, en artikel 13 van de Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang;
i. het beheren van het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen, bedoeld in artikel 48 van de Wet inburgering, en het verstrekken van gegevens aan het bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen, bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit inburgering.
j. Het verstrekken van gegevens uit het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen, bedoeld in artikel 48, tweede lid, van de Wet inburgering;
k. het afnemen en beoordelen van de korte vrijstellingstoets, bedoeld in artikel 2.7, vijfde en zesde lid, van het Besluit inburgering
l. het verstrekken van een document, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het Besluit inburgering.
Artikel 2
Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordtmandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken, die betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken inzake klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, en met dien verstande dat hij geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.
Artikel 3
De Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.
Artikel 4
Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit, luidt de ondertekening:
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, voor deze, gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 december 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht