Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2014.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nl. I&S/2012/17949 van 14 december 2012, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,
Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 4 december 2012;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
a. het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht op grond van een diploma, certificaat of ander document, bedoeld in de artikelen 2.3 en 2.4 van het Besluit inburgering;
b. het verlenen van gehele vrijstelling van de inburgeringsplicht op grond van het met goed gevolg afleggen van een toets als bedoeld in artikel 2.5 van het besluit;
c. het aanwijzen van een onafhankelijke arts, die een advies uitbrengt over ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van een psychische of lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap, als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid van het Besluit inburgering;
d. het verlenen van een ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van een psychische of lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit inburgering;
e. het verlenen van een ontheffing van de inburgeringsplicht aan een inburgeringsplichtige die aantoonbaar voldoende is ingeburgerd, als bedoeld in artikel 2.8a van het Besluit inburgering;
f. het verlenen van een ontheffing van de inburgeringsplicht aan een inburgeringsplichtige die zich aantoonbaar heeft ingespannen om aan de inburgeringsplicht te voldoen, als bedoeld in artikel 2.8b van het Besluit inburgering
g. het verlengen van de inburgeringstermijn op grond van artikel 2.11 of artikel 2.12 van het Besluit inburgering;
h. het verlengen van de inburgeringstermijn op grond van artikel 32 van de Wet inburgering;
i. het verstrekken van leningen en het innen van schulden uit verstrekte leningen, bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de Wet inburgering;
j. het kwijtschelden van schulden, bedoeld in artikel 4.13 van het Besluit inburgering;
k. het opleggen van een bestuurlijke boete, bedoeld in de artikel 31 of artikel 33 van de Wet inburgering;
l. het beheren van het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering;
m. het verwerken van gegevens uit het Informatiesysteem inburgering, bedoeld in artikel 47, tweede lid, van de Wet inburgering;
n. het verwerken van gegevens uit het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van het Besluit inburgering;
o. het afnemen van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van het Besluit inburgering;
p. het ongeldig verklaren van het inburgeringsexamen en het bepalen dat de kandidaat het inburgeringsexamen of een onderdeel daarvan opnieuw moet afleggen als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit inburgering;
q. het uitreiken van het inburgeringsdiploma, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van het Besluit inburgering;
r. het vaststellen van een examenreglement, als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Regeling inburgering;
s. het afgeven van een kennisgeving inzake de inburgeringsplicht aan de inburgeringsplichtige.
Artikel 2. (overgangsrecht)
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
1.
In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Wet inburgering: Wet inburgering zoals die gold op 31 december 2012;
b. Besluit inburgering: Besluit inburgering zoals dat gold op 31 december 2012;
2.
Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met:
a. het uitreiken van het inburgeringsdiploma, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet inburgering;
b. het afnemen van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen in de vorm van het portfolio, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet inburgering;
c. het afnemen van het centraal deel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet inburgering;
d. het verstrekken van leningen en het innen van schulden uit verstrekte leningen, bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de Wet inburgering, en het kwijtschelden van schulden, bedoeld in artikel 4.13 van het Besluit inburgering;
e. het verstrekken van vergoedingen als bedoeld in artikel 18, eerste en vierde lid, van de Wet inburgering;
f. het beheren van het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering, en het verwerken van gegevens in het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van het Besluit inburgering;
g. het verstrekken van gegevens uit het Informatiesysteem inburgering, bedoeld in artikel 47, tweede lid, van de Wet inburgering en artikel 13 van de Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar, het voeren van gerechtelijke procedures en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1 en 2, en met dien verstande dat hij geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit, luidt de ondertekening:
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
voor deze,
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Deze regeling zal met de toelichting (en de bijlage(n)) in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 december 2012
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 36843, datum inwerkingtreding 23-12-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. (overgangsrecht)
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht