Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem+ 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/179485, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Uitvoering ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot de bescherming en de sanering van de bodem (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem+ 2012)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op afdeling 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu inzake erkenningen bodemkwaliteit;
Gezien de instemming van de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder directeur-generaal Uitvoering: de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Artikel 2
Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in de onderdelen A tot en met D van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
Artikel 4
De directeur-generaal Uitvoering kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 5
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 en 3, luidt de ondertekening:
a. Indien wordt gehandeld namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
b. Indien mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt gehandeld:
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens dezen:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 6
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Bodem + en het Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Bodem + (Overgangsrecht) worden ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2012.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem + 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht