Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2012, nr. WJZ / 2377284, houdende regels inzake verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinpassingsplan betreffende energieprojecten
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het behandelen van schadeverzoeken als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 6.1. van het Besluit ruimtelijke ordening op het terrein van energieprojecten.
Artikel 2
Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.
1.
De directeur-generaal Uitvoering kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.
2.
Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede de wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
3.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.
Artikel 4
Het krachtens mandaat, volmacht en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinplassingsplan betreffende energieprojecten.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s Gravenhage, 14 december 2012
De van Economische Zaken,
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht