Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2010, nr. WJZ/10142335, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de uitvoering van en het toezicht op de Wet telecommunicatievoorzieningen BES .
1.
Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen beschikkingen als bedoeld in artikel 1, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
2.
Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom heeft genomen.
1.
De directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
2.
Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 4
Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, het hoofd Bureau Bestuursraad, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering en de directeur van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.
Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.
Den Haag, 28 september 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht