Besluit van de Minister van Economische Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, het Algemeen Bestuur van NWO en het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen van 8 juni 2009, nr. WJZ/9098704, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur NSO inzake aangelegenheden van het Netherlands Space Office (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO)
De Minister van Economische Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, het Algemeen Bestuur van NWO en het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen,
Gelet op artikel 10:3, 10:4 en 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Dienst Uitvoering en de directeur NSO;
Besluiten:
1.
De Minister van Economische Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen, respectievelijk het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen namens het Algemeen Bestuur van NWO verlenen, ieder voor zich, aan de directeur NSO mandaat, volmacht en machtiging voor de aangelegenheden bedoeld in de bijlage van dit besluit.
2.
De directeur NSO kan voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
3.
De uit dit besluit voor de directeur NSO voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op een opdrachtmanager van de directie NSO, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.
1.
De Minister van Economische Zaken verleent aan de algemeen directeur Agentschap NL mandaat en machtiging voor het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten die op grond van dit besluit door de directeur NSO of door onder hem ressorterende functionarissen namens de Minister van Economische Zaken zijn genomen of behandeld, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
2.
De Minister van Economische Zaken verleent aan de algemeen directeur Agentschap NL machtiging voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid.
3.
De algemeen directeur Agentschap NL kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken namens de Minister van Economische Zaken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
2.
Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschiedt als volgt:
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
3.
Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken namens de Minister of Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geschiedt als volgt:
Minister of Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
4.
Het krachtens ondertekeningsmandaat ondertekenen van stukken namens het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen geschiedt als volgt:
Overeenkomstig het door het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen namens het Algemeen Bestuur van NWO genomen besluit,
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
5.
Het krachtens volmacht en machtiging ondertekenen van stukken namens het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen geschiedt als volgt:
Het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen namens het Algemeen Bestuur van NWO,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
6.
Het krachtens ondertekeningsmandaat ondertekenen van stukken namens het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen geschiedt als volgt:
Overeenkomstig het door het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen namens het Algemeen Bestuur van NWO genomen besluit,
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
7.
Het krachtens volmacht en machtiging ondertekenen van stukken namens het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen geschiedt als volgt:
Het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen namens het Algemeen Bestuur van NWO,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 4
Het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 februari 2004 , kenmerk I/MI/LR 4004881 (Stcrt. 45) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 juni 2009
De
Minister
De
Minister
De
Minister
De
Staatssecretaris
Het
Algemeen Bestuur van NWO
voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO
Het
NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen
voorzitter van NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht