Let op. Deze wet is vervallen op 19 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 18 april 2017.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA

Uitgebreide informatie
Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 6 november 2013, met kenmerk RWS-2013/56241, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeuren Productie en Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA)
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 2, tweede en derde lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;
Besluit:
1.
Er is een directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
2.
Er is een directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
3.
De in het eerste en tweede lid genoemde directeuren ressorteren onder de hoofdingenieur-directeur van RWS Grote Projecten en Onderhoud.
Artikel 2. : Bevoegdheden
De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en aan de directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam Almere (SAA) en de directeur Bedrijfsvoering project Amsterdam-Schiphol-Almere (SAA).
Artikel 4. : Grensbedrag
Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en de directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.
Artikel 5. : Instructies
De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013 en de daarbij gegeven instructies zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2012. Dit besluit vervalt bij oplevering van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
Artikel 7. : Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 november 2013
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1. : Functie
Artikel 2. : Bevoegdheden
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
Artikel 4. : Grensbedrag
Artikel 5. : Instructies
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Artikel 7. : Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht