Let op. Deze wet is vervallen op 12 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 11 oktober 2011.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk

Uitgebreide informatie
Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk;
Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Regiegroep Regeldruk en de directeur-generaal van Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën;
Besluit:
1.
Aan de directeur van de Regiegroep Regeldruk wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden genoemd in bijlage 2 van het Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk .
2.
De directeur van de Regiegroep Regeldruk kan voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 2
Aan de directeur van de Regiegroep Regeldruk wordt voorts, met betrekking tot de ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die werkzaamheden ten behoeve van de Regiegroep Regeldruk verrichten, mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de volgende personeelsaangelegenheden:
a. het verlenen van verlof;
b. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel in het kader van werkzaamheden van de Regiegroep Regeldruk en het afhandelen van verzoeken, voortvloeiend uit deze verplichtingen;
c. het accorderen van reisdeclaraties;
d. het accorderen van IKAP-aanvragen.
Artikel 3
In het geval de Minister een mededeling aan de directeur van de Regiegroep Regeldruk doet dat een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 4
Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
Artikel 5
Bij afwezigheid van de directeur van de Regiegroep Regeldruk gaan de bevoegdheden over op een plaatsvervanger.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 2007.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 oktober 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht