Let op. Deze wet is vervallen op 6 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 5 mei 2007.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 6 maart 2007, nr. DJZ2007023477, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot het beleid ten aanzien van integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden (besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
In overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
Gelezen de schriftelijke instemming van de directeur Inburgering en Integratie;
Gelet op het Koninklijk Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden, en op de artikelen 10:3 en 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
b. directeur Inburgering en Integratie: directeur van de directie Inburgering en Integratie van het directoraal-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie, als bedoeld in artikel 21 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007;
c. directeur-generaal Wonen: directeur-generaal van het directoraat-generaal Wonen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, als bedoeld in artikel 3.25 van het Organisatiebesluit VROM 2005.
1.
Aan de directeur Inburgering en Integratie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aan de Minister toekomende bevoegdheden in het kader van de aangelegenheden op de terreinen van integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden.
2.
De directeur Inburgering en Integratie is bevoegd zijn machtiging door te verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover deze de bevoegdheid betreft de Minister te vertegenwoordigen in het kader van bestuursrechtelijke geschillen.
Artikel 3
Aan de directeur-generaal Wonen wordt mandaat en machtiging verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, genomen op grond van artikel 2, en het vaststellen en ondertekenen van alle op die beslissingen betrekking hebbende stukken.
Artikel 5
Indien op grond van de artikelen 2 en 3 van dit besluit stukken worden afgedaan, luidt de ondertekening:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
functieaanduiding, gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris
dan wel, voortvloeiend uit de taakverdeling tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
voor deze:
functieaanduiding, gevolgd door handtekening en de naam van de betrokken functionaris.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 6 maart 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht