Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 27 januari 2014, met kenmerk RWS-2014/1798 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur en plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP))
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 2, tweede en derde lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;
Besluit:
1.
Er is een programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
2.
Er is een plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
3.
De in het eerste en tweede lid genoemde functionarissen ressorteren onder de directeur Algemene Corporate Taken.
Artikel 2. : Bevoegdheden
De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Artikel 4. : Grensbedrag
Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 1.000.000 exclusief BTW.
Artikel 5. : Instructies
De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 en de daarbij gegeven instructies zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het programma.
Artikel 7. : Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur en plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.
’s-Gravenhage, 27 januari 2014
directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1. : Functie
Artikel 2. : Bevoegdheden
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
Artikel 4. : Grensbedrag
Artikel 5. : Instructies
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Artikel 7. : Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht