Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 24 september 2014, met kenmerk RWS-2014/41608 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2))
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;
Besluit:
1.
Er is een programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
2.
De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.
Artikel 2: Bevoegdheden
De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Artikel 3: Verlening volmacht en machtiging
De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Artikel 4: Grensbedrag
Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.
Artikel 5: Instructies
De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 en de daarbij gegeven instructies zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het programma.
Artikel 7: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.
’s-Gravenhage, 24 september 2014
Directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1: Functie
Artikel 2: Bevoegdheden
Artikel 3: Verlening volmacht en machtiging
Artikel 4: Grensbedrag
Artikel 5: Instructies
Artikel 6: Inwerkingtreding
Artikel 7: Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht