Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 1 december 2014, met kenmerk RWS-2014/46284 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de projectdirecteur van het project Eerste Fase Marker Wadden (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Eerste Fase Marker Wadden)
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;
Besluit:
1.
Er is een projectdirecteur van het project Eerste Fase Marker Wadden.
2.
De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud.
1.
Aan de projectdirecteur, bedoeld in artikel 1, worden de volgende bevoegdheden in mandaat, volmacht en machtiging verleend:
a) het aangaan van verplichtingen en het geven van betalingsopdrachten in het kader van de verdere voorbereiding van de realisatie en van de daadwerkelijke realisatie van het project tot een grensbedrag van € 2.000.000 inclusief BTW per opdracht;
b) het aangaan van verplichtingen en het geven van betalingsopdrachten in het kader van de verdere voorbereiding van de realisatie en van de daadwerkelijke realisatie van het project boven het grensbedrag van € 2.000.000 inclusief BTW per opdracht na mijn schriftelijke toestemming.
2.
De in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van artikel 9 van de Uitvoeringsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden.
1.
Bij afwezigheid of verhindering van de projectdirecteur, bedoeld in artikel 1, zijn de directeur Productie en Projectmanagement van het organisatieonderdeel RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud en de directeur Netwerk Ontwikkeling van het organisatieonderdeel RWS Midden-Nederland bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.
2.
Plaatsvervanging geschiedt met inachtneming van de Uitvoeringsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.
2.
Dit besluit vervalt bij beëindiging van het project.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Eerste Fase Marker Wadden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionaris.
’s-Gravenhage, 1 december 2014
Directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Functie
Artikel 2. Bevoegdheden
Artikel 3. Plaatsvervanging
Artikel 4. Instructies
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht