Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 18 maart 2015, met kenmerk RWS-2014/10783 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de projectdirecteur Zuidasdok (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Zuidasdok)
De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Gelet op artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 en artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;
Besluit:
1.
Er is een projectdirecteur Zuidasdok.
2.
De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.
Artikel 2. : Bevoegdheden
De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de projectdirecteur Zuidasdok.
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de projectdirecteur Zuidasdok.
1.
Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de projectdirecteur Zuidasdok voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.
2.
In afwijking van het eerste lid is de machtiging voor onttrekkingen aan de post onvoorzien van het project Zuidasdok beperkt tot een grensbedrag van € 2.000.000 exclusief BTW per geval.
3.
Op de machtiging voor de jaarlijkse opdrachtverlening aan de gemeente Amsterdam met betrekking tot de inkopen door de gemeente Amsterdam voor het project Zuidasdok is het in het eerste lid genoemde grensbedrag niet van toepassing.
Artikel 5. : Instructies
De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 en de daarbij gegeven instructies zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6. : Intrekking
Het besluit Projectmandaat Zuidasdoc door de Hoofdingenieur-Directeur Rijkwaterstaat Grote Projecten en Onderhoud van 27 mei 2013 met kenmerk RWSPS-2013-049 wordt ingetrokken.
Artikel 7. : Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het project Zuidasdok.
Artikel 8. : Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectdirecteur Zuidasdok.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.
’s-Gravenhage, 18 maart 2015
Directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Inhoudsopgave
Artikel 1. : Functie
Artikel 2. : Bevoegdheden
Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging
Artikel 4. : Grensbedrag
Artikel 5. : Instructies
Artikel 6. : Intrekking
Artikel 7. : Inwerkingtreding
Artikel 8. : Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht