Let op. Deze wet is vervallen op 5 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 4 april 2013.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 2005, nr. WJZ 5040271, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit)
De Minister van Economische Zaken,
Gezien de schriftelijke instemming van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
b. de raad: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
c. P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;
d. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ;
e. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement .
1.
Aan de raad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met:
a. de artikelen 4a, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de netwerkcapaciteit betreft en onderdeel d , 15 , 68, tweede lid , 78, eerste, tweede en derde lid , 85, derde lid , 95d, eerste lid , 95e , 95f, eerste lid en 95i van de Elektriciteitswet 1998 ;
b. de artikelen 2a , 34, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid , 40, tweede lid , 45, eerste lid , 46 , 47, eerste lid , 49 , 52a, eerste lid, onderdelen d, voor zover het niet de kwaliteit en de staat van onderhoud van het landelijk gastransportnet betreft, f en i , 64, derde lid , en 83 van de Gaswet ;
2.
Aan de raad wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, tegen besluiten die zijn gebaseerd op de artikelen genoemd in het eerste lid.
Artikel 3
Aan de raad wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de artikelen 4, vierde en vijfde lid, 9 en 22 van de Verordening (EG) Nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de ‘EG-concentratieverordening’).
1.
Aan de raad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van het personeel dat de minister aan de raad ter beschikking stelt.
2.
In uitzondering op het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor de volgende aangelegenheden:
a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;
b. besluiten ten aanzien van ambtenaren voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies, waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:
1°. het opdragen van een andere functie buiten het werkterrein van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op basis van artikel 57 van het ARAR ;
2°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden buiten het werkterrein van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op basis van artikel 58 van het ARAR ;
3°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR ;
4°. het schorsen van een ambtenaar op basis van artikel 91 van het ARAR ;
5°. het verminderen van de bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR .
Artikel 4a
Aan de raad wordt op het werkterrein van de Nederlandse Mededingingsautoriteit volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en voor de daarmee samenhangende handelingen.
Artikel 5
Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)
1.
De raad kan voor de in de artikelen 2 tot en met 4a bedoelde aangelegenheden slechts ondermandaat, volmacht en machtiging aan een afzonderlijk lid van de raad verlenen indien niet gewacht kan worden op een besluit van de raad.
2.
De raad kan mandaat, volmacht en machtiging verlenen voor de in de artikelen 2 tot en met 4a bedoelde aangelegenheden aan een afzonderlijk lid van de raad voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit door de raad genomen besluiten.
3.
De raad verleent voor de in de artikelen 2 en 4 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen werkzaam voor zijn organisatie en kan ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor de in de artikelen 3 en 4a bedoelde aangelegenheden.
4.
De raad kan voor de in artikel 4 bedoelde aangelegenheden slechts ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen werkzaam voor zijn organisatie voor zover het betreft:
1°. het aanstellen van medewerkers;
2°. het verlenen van ontslag, bedoeld in artikel 94 van het ARAR ;
3°. het goedkeuren van aanvragen tot wijzigingen in de arbeidsduur van medewerkers met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het ARAR ;
4°. het verlenen van toestemming voor interim functievervulling en het aangaan van desbetreffende overeenkomsten;
5°. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;
6°. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers;
7°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;
8°. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel;
9°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel;
10°. het aangaan van stageovereenkomsten;
11°. het doen van uitgaven voor aardigheidjes;
12°. het doen van uitgaven ten behoeve van representatie;
13°. het toekennen van eenmalige toeslagen van maximaal € 500 netto aan medewerkers in het kader van ‘bewust belonen’;
14°. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;
15°. het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof;
16°. het accorderen van dienstreizen en van reiskostendeclaraties.
1.
Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.
2.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 juli 2005
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht