Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/10332, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013)
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 23 februari 2015, kenmerk 070/2015 DG AvdZ/WvdW;
BESLUIT:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Besluit: Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 ;
doelbewuste introductie in het milieu: doelbewuste introductie als bedoeld in artikel 1.3 van het Besluit;
ingeperkt gebruik: ingeperkt gebruik als bedoeld in artikel 1.2 van het Besluit;
Regeling: Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 .
1.
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt ten aanzien van het ingeperkt gebruik mandaat verleend tot:
a. het nemen van alle tot de bevoegdheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu behorende besluiten ter uitvoering van titel 2.2 en 2.3 van het Besluit en hoofdstuk 2 van de Regeling;
b. het nemen van besluiten omtrent intrekking van een vergunning, bedoeld in artikel 9.2.2.3, zesde lid, van de Wet milieubeheer;
2.
Van het mandaat, bedoeld in het eerste lid, zijn uitgezonderd:
a. het vaststellen van beleidsregels; en
b. het nemen van besluiten met betrekking tot ingeperkt gebruik op inperkingsniveau IV als bedoeld in artikel 1.5 van het Besluit.
Artikel 3
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt ten aanzien van doelbewuste introductie in het milieu als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit en de hoofdstukken 3 en 4 van de Regeling mandaat verleend tot het nemen van besluiten omtrent toelating van een milieuveiligheidsfunctionaris, bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de Regeling.
Artikel 4
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 3, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 5
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt volmacht en machtiging verleend tot:
a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in de artikelen 2, eerste lid, en 3 bedoelde besluiten; en
b. het voeren van procedures bij de rechter over de in de artikelen 2, eerste lid, en 3 bedoelde besluiten, alsmede het verrichten van daarbij behorende handelingen.
Artikel 6
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt ten aanzien van doelbewuste introductie in het milieu als bedoeld in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit en de hoofdstukken 3 en 4 van de Regeling volmacht en machtiging verleend tot:
a. alle handelingen ter vaststelling van formulieren; en
b. alle handelingen ter behandeling van de meldingen, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, en artikel 3.23, zesde lid, van het Besluit, met uitzondering van het nemen van besluiten.
Artikel 7
De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 8
Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 tot en met 6 luidt de ondertekening:
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
voor deze:
gevolgd door functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.
Artikel 9
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2015, treedt het in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2015.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht